• Login projecten
  • MVO rapport

Verkoopsvoorwaarden

1. Elke bestelling die ons rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt wordt pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden onze verkopen geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die bovendien de eventuele algemene voorwaarden van onze kopers vernietigen en vervangen. Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden.

2. Onze verkopen gebeuren tegen contante betaling, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen. De aanvaarding van cheques of wissels brengt hieraan geen wijziging. De eventueel bedongen betalingstermijn kan slechts worden gehandhaafd voor zover deze wordt goedgekeurd door onze kredietverzekeraar. Bij ontstentenis hiervan of bij schorsing van het toegestane krediet behouden wij ons het recht voor om alle leveringen stop te zetten zolang alle facturen niet betaald zijn en om contante betaling te eisen bij iedere volgende levering.

3. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan 10% per jaar, een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten van 10% en die minimum 75 Euro per factuur zal bedragen en de eventueel gemaakte advocatenkosten. Stilzwijgende afstand van deze verhogingen kan niet worden vermoed. Geen enkele afhouding ten titel van waarborg of ten andere titel is toegelaten zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

4. De levertermijnen die op het contract staan vermeld gelden slechts als informatie. Vertragingen van de leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding door de verkoper. De goederen worden op risico van de koper vervoerd.

5. Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde goederen met de bestelde waren moeten binnen 48 uur na de ontvangst van de goederen worden geformuleerd. De bewijslast van de niet – conformiteit ligt bij de koper. Klachten inzake een zichtbaar gebrek van de geleverde goederen of inzake de factuur moeten binnen de acht dagen na levering of ontvangst van de factuur aangetekend worden ter kennis gebracht. Eventuele klachten schorten de eisbaarheid van de bedragen niet op. Al dan niet aanvaarde terugzendingen van goederen houden geen erkenning in door de verkoper van het eventueel gebrekkige karakter van de leveringen.

6. Wanneer de goede hoedanigheid of de kwaliteit van de geleverde goederen betwist wordt, beperkt de eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper zich tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen. In geen geval kan de verkoper gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade.

7. Ingeval de koper de verkoopovereenkomst verbreekt, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn van een derde van de totale waarde van de bestelling onder voorbehoud van een hogere schade in hoofde van de verkoper.

8. Indien verschillende kopers samen een koopovereenkomst aangaan, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de verkoper.

9. Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij de posterijen liggen schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zal de verkoper vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, maar met terugstorting van de eventueel overgemaakte voorschotten.

10. Omstandigheden die ten tijde van de contractsluiting moeilijk konden worden voorzien en die de uitvoering van de verbintenis door de verkoper niet onmogelijk maar wel onredelijk zwaar maken laten de verkoper toe ofwel om het contract aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden ofwel om het contract te ontbinden zonder schadevergoeding. Ingeval van een aanpassing van het contract heeft de koper het recht om het contract te ontbinden.

11. Wij behouden het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de koper de prijs ervan volledig heeft betaald. Niettemin draagt de koper het risico voor beschadiging, verlies of vernietiging van de goederen.

12. Geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout en van het vredegerecht van Westerlo. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.